30.8.2020

Vyúčtovanie zbierky Kultúrny Priestor

KC PRIESTOR, Dionýza Štúra 759/35, Sereď, 92601

Okresný úrad Galanta

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nová Doba 1408/31

924 36 Galanta

V Seredi dňa 31. augusta 2020

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky s názvom Kultúrny PRIESTOR v trvaní od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019

Predkladáme Vám záverečné vyúčtovanie verejnej zbierky s názvom Kultúrny priestor, ktorá sa konala od 1. augusta 2019 do 31. augusta 2019 a je zapísaná v registri verejných zbierok pod číslom 202-2019-010730 rozhodnutím Okresného úradu Galanta zo dňa 30.07.2019.

Verejná zbierka prebiehala

 • prostredníctvom stacionárnej pokladničky počas podujatia Vata fest v Zámockom parku v Seredi v dňoch 2. a 3. augusta 2019,
 • predajom predmetov:
  • predaj tričiek: 20 eur
  • predaj ponožiek: 15 eur
 • predaj vstupeniek na podujatie Vata fest: 5 eur v dňoch 2. až 4. augusta 2019.

Hrubý výnos: 4 836,82 € 

Výnos zo stacionárnej pokladničky: 466,82 €

Výnos z predaja predmetov: 370,00 €

Výnos z predaja vstupeniek: 4 000 €

Výnos z príspevkov na osobitný účet: 0 €

Náklady spojené s vykonávaním verejnej zbierky: 769,19€

 • náklady na vytvorenie predmetov
  • tričká: 721,2 €
 • náklady na vstupenky
  • vstupné náramky: 47,99 €

Čistý výnos: 4 067,63 €

Z toho použité financie: 4 067,63 €

KC PRIESTOR zverejnil na svojom webovom sídle www.kcpriestor.sk záverečnú správu zbierky obsahujúcej prehľad vykonávania zbierky a prehľad výnosu zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky (https://www.kcpriestor.sk/vyuctovanie-zbierky-kulturny-priestor).

Finančné prostriedky z čistého výnosu zbierky boli použité v rámci organizácie podujatia Vata fest 2019 a prípravy umeleckých výstupov Vata fest 2020, kultúrnych a vzdelávacích podujatí v spolupráci s dobrovoľníkmi a pri realizácii mestských zásahov podporujúcich ochranu a rozvoj prírody v meste v rámci projektu Sereď 2.0.

Finančné prostriedky získané z danej verejnej zbierky boli z účtu verejnej zbierky z účtovných dôvodov presunuté na hlavný účet realizátora zbierky KC PRIESTOR s IBAN: SK9583300000002100870555.

Financie boli použité konkrétne na:

 • lektorské a umelecké honoráre (honoráre pre vystupujúcich umelcov, grafici, fotografi, marketéri) v rámci organizácie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktoré vznikali v spolupráci s dobrovoľníkmi,
 • pokrytie materiálnych a softvérových nákladov pri organizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí či výstupov,
 • pokrytie organizačných a logistických nákladov, akými sú prenájom miestnosti, drevených stánkov, audiovizuálne služby a prenájom audiovizuálnej techniky, administratívne a poštové poplatky.

Prílohy vyúčtovania:

 • fotokópie daňových dokladov a potvrdení o ich zaplatení (výpisy z účtu),
 • fotografie z podujatia Vata fest 2019 a ďalších kultúrnych a vzdelávacích aktivít v roku 2019 a v roku 2020, ktoré sa mohli konať vďaka danej verejnej zbierke.

Miroslava Sabová Dudášová

štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia KC PRIESTOR